Verantwoordelijkheid en rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeleBeeld.

Indien u in strijd handelt met de hierboven genoemde regel, zal zonder dat daartoe rechtelijke tussenkomst is vereist, direct een boete van € 1000,- per gebeurtenis worden opgeëist, waarbij het kopiëren van een artikel als één gebeurtenis wordt gezien.

Plaatsing van een artikel houdt niet in dat het de mening weergeeft van TeleBeeld.

Aan alle artikelen wordt de meest mogelijke aandacht besteed. Fouten zijn desondanks niet geheel te voorkomen. Daarom kan generlei verantwoordelijk worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen.

© 2003-2016 TeleBeeld